فایل ورد ارتباط بين فرهنگ سازماني با کارآفريني سازماني در اداره کل ورزش و جوانان استان قم

لینک دانلود

فایل ورد ارتباط بين فرهنگ سازماني با کارآفريني سازماني در اداره کل ورزش و جوانان استان قم دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارتباط بين فرهنگ سازماني با کارآفريني سازماني در اداره کل ورزش و جوانان استان قم کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارتباط بين فرهنگ سازماني با کارآفريني سازماني در اداره کل ورزش و جوانان استان قم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارتباط بين فرهنگ سازماني با کارآفريني سازماني در اداره کل ورزش و جوانان استان قم :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي كاربردي در مديريت ورزشي

تعداد صفحات :14

هدف این تحقیق تعیین فایل ورد ارتباط بين فرهنگ سازماني با کارآفريني سازماني در اداره کل ورزش و جوانان استان قم بود. این تحقیق در شمار تحقیقات توصیفی، از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارمندان اداره کل ورزش و جوانان استان قم بودند که تعدادشان 55 نفر بود. به علت محدود بودن جامعه آماری از نمونه گیری کل شمار استفاده گردید. ابزار اندازه گیری تحقیق، پرسشنامه فرهنگ سازمانی کمرون و کوئین (1999) و پرسشنامه کارآفرینی سازمانی صمدآقایی (1386) بود. روایی پرسشنامه ها مورد تایید تعدادی از متخصصان مدیریت ورزشی قرار گرفت و پایایی آن ها توسط آلفای کرونباخ برای هر دو پرسش نامه 0.96 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی و درصد فراوانی) و آمار استنباطی (آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون ساده و رگرسیون چندمتغیره) در سطح معنی داری 0.05 استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS.16 انجام شد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و 4 مولفه آن (فرهنگ گروهی، فرهنگ ادهوکراسی، فرهنگ بازار و فرهنگ سلسله مراتبی) با کارآفرینی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتیجه آزمون رگرسیون ساده نشان داد، فرهنگ سازمانی به میزان 68.2 درصد تغییرات مربوط به کارآفرینی سازمانی را پیش بینی می کند. همچنین نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره همزمان نشان داد، مولفه های فرهنگ سازمانی به میزان 67.9 درصد تغییرات مربوط به کارآفرینی سازمانی را پیش بینی می کنند. با توجه به یافته ها، احتمالا فرهنگ سازمانی مناسب می تواند اداره کل ورزش و جوانان استان قم را به سازمانی کارآفرین تبدیل کند.
كلید واژه: کارآفرینی سازمانی، فرهنگ سازمانی، اداره کل ورزش و جوانان

توضیحات بیشتر