فایل ورد تحليل رگرسيوني نگرش مديران، معلمين و دانش آموزان نسبت به معلمين ورزش

لینک دانلود

فایل ورد تحليل رگرسيوني نگرش مديران، معلمين و دانش آموزان نسبت به معلمين ورزش دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليل رگرسيوني نگرش مديران، معلمين و دانش آموزان نسبت به معلمين ورزش کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليل رگرسيوني نگرش مديران، معلمين و دانش آموزان نسبت به معلمين ورزش،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليل رگرسيوني نگرش مديران، معلمين و دانش آموزان نسبت به معلمين ورزش :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي كاربردي در مديريت ورزشي

تعداد صفحات :17

هدف از پژوهش حاضر تحلیل رگرسیونی نگرش مدیران، معلمان و دانش آموزان نسبت به معلمان ورزش بود. جامعه آماری تحقیق همه مدیران مدارس (114 نفر)، معلمان دروس غیر تربیت بدنی (62 نفر) و دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر بندرعباس (20000 نفر) بود. بر اساس جدول مورگان 377 دانش آموز و 90 مدیر به طور تصادفی و 62 معلم غیر تربیت بدنی به طور کل شمار برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش سه پرسش نامه 34سئوالی محقق ساخته بررسی نگرش مدیران، معلمان و دانش آموزان نسبت به معلمان تربیت بدنی بود. روایی هر سه پرسش نامه به تایید 15 تن از متخصصان رسید و پایایی آنها دریک آزمون مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ به ترتیب 0.85، 0.81 و 0.83 محاسبه شد. از روش های آماری توصیفی و استنباطی مانند کلموگروف اسمیرنف، تی استودنت تک گروهی، تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون تعقیبی شفه و رگرسیون خطی با کمک نرم افزار SPSS برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد نگرش مدیران مدارس، معلمان سایر دروس و دانش آموزان نسبت به معلمان تربیت بدنی نامطلوب است. بین نگرش مدیران، دانش آموزان و معلمان سایر دروس نسبت به معلمان تربیت بدنی ارتباط معناداری وجود دارد. نگرش دانش آموزان قابلیت پیش بینی نگرش مدیران مدارس و معلمان سایر دروس نسبت به معلمان تربیت بدنی را دارد. همچنین نگرش مدیران مدارس قابلیت پیش بینی نگرش معلمان سایر دروس نسبت به معلمان تربیت بدنی را دارد. بین نوع نگرش دانش آموزان، مدیران و معلمان سایر دروس نسبت به معلمان تربیت بدنی تفاوت معناداری وجود ندارد.
كلید واژه: مدیر مدرسه، معلم، نگرش، معلم ورزش، دانش آموز

توضیحات بیشتر