فایل ورد بررسي روايي و پايايي فرم فارسي پرسش نامهSLEQ از ديدگاه دبيران تربيت بدني استان کردستان

لینک دانلود

فایل ورد بررسي روايي و پايايي فرم فارسي پرسش نامهSLEQ از ديدگاه دبيران تربيت بدني استان کردستان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي روايي و پايايي فرم فارسي پرسش نامهSLEQ از ديدگاه دبيران تربيت بدني استان کردستان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي روايي و پايايي فرم فارسي پرسش نامهSLEQ از ديدگاه دبيران تربيت بدني استان کردستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي روايي و پايايي فرم فارسي پرسش نامهSLEQ از ديدگاه دبيران تربيت بدني استان کردستان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي كاربردي در مديريت ورزشي

تعداد صفحات :13

نگرش معلمان نسبت به محیط مدرسه می تواند اطلاعات فراوانی را در مورد شرایط محیط مدرسه فراهم آورده و این اطلاعات می توانند در جهت ارتقائ عملکرد سازمان آموزش و پرورش یک جامعه مورد استفاده قرار گیرند. هدف از تحقیق حاضر، بررسی روایی و پایایی پرسش نامه سطح محیط مدرسه (SLEQ) از دیدگاه معلمان تربیت بدنی در استان کردستان می باشد. تعداد معلمان شرکت کننده 246 نفرکه شامل (138 آقا و 108 خانم) که با استفاده از نمونه گیری تصادفی و جدول کرجسای و مورگان به عنوان نمونه انتخاب شده بودند(N=200) و به پرسش نامه استاندارد سطح محیط مدرسه پاسخ دادند. پرسش نامه SLEQ برداشت معلمان از ابعاد روانی- اجتماعی محیط مدرسه می باشد. که شامل 56 آیتم، دریک مقیاس پنج ارزشی، و در هشت بعد:(1) حمایت از دانش آموزان (2) وابستگی (3) علاقه حرفه ای (4) اجماع کاری (5) توانمندسازی (6) نوآوری (7) کفایت منابع و (8) فشارکار،طراحی شده است. برای رواسازی پرسش نامه از روایی صوری و محتوایی (نظرات متخصصان)، سازه (تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی) و پایایی از روش آلفای کرونباخ (خرده مقیاس های حمایت از دانش آموزان، وابستگی، علاقه حرفه ای، اجماع کاری، توانمندسازی، نوآوری، کفایت منابع و فشار کار به ترتیب 0.77، 0.68، 0.71، 0.66، 0.73، 0.70، 0.72، 0.68 و کل مقیاس 0.859) استفاده شد.. باتوجه به ضرایب آلفای کرونباخ یاد شده می توان فرم فارسی مقیاسSLEQ را دارای پایایی مطلوبی قلمداد کرد. بطورکلی می توان گفت این پرسش نامه ابزار مناسبی برای بررسی ادراک معلمان از شرایط محیط مدرسه می باشد.
كلید واژه: ارزیابی، روایی، پایایی، محیط مدرسه، درک معلمان تربیت بدنی

توضیحات بیشتر