فایل ورد نقش رسانه هاي گروهي در گرايش مردم به ورزش همگاني با تاکيد بر آمادگي جسماني (مطالعه ي موردي: شهر بابلسر)

لینک دانلود

فایل ورد نقش رسانه هاي گروهي در گرايش مردم به ورزش همگاني با تاکيد بر آمادگي جسماني (مطالعه ي موردي: شهر بابلسر) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش رسانه هاي گروهي در گرايش مردم به ورزش همگاني با تاکيد بر آمادگي جسماني (مطالعه ي موردي: شهر بابلسر) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش رسانه هاي گروهي در گرايش مردم به ورزش همگاني با تاکيد بر آمادگي جسماني (مطالعه ي موردي: شهر بابلسر)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش رسانه هاي گروهي در گرايش مردم به ورزش همگاني با تاکيد بر آمادگي جسماني (مطالعه ي موردي: شهر بابلسر) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي كاربردي در مديريت ورزشي

تعداد صفحات :13

هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش رسانه های گروهی(تلویزیون، رادیو و روزنامه) در گرایش مردم به ورزش همگانی با تاکید بر آمادگی جسمانی در شهر بابلسر می باشد. روش تحقیق توصیفی و روش اجرا پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق را کلیه افرادی که به طور منظم و دائم در ایستگاه های ورزش همگانی شهر بابلسر فعالیت می کردند، تشکیل می دادند که به طور تقریبی تعداد 2000 نفر تخمین زده شد و حجم نمونه با روش نمونه گیری خوشه ای 220 نفر انتخاب شد. ابزار اندازه گیری پرسش نامه محقق ساخته ای بود که روایی آن را 6 تن از اساتید مدیریت ورزشی تایید کردند و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (r=0.88) به دست آمد که نشان از پایا بودن پرسش نامه است. از آمار توصیفی و استنباطی( آزمون های کالموگراف اسمیرنوف، t تک نمونه ای، دو جمله ای و t مستقل) استفاده شد و فرضیه های تحقیق در سطح معناداری 0.05 مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد رسانه های گروهی در گرایش مردم به ورزش همگانی تاثیر دارد ولی این تاثیر در حد مطلوب نمی باشد. به طوری که در بیشتر متغیرها میانگین پاسخ های افراد پایین تر از حد متوسط بود. همچنین نتایج نشان داد که میزان این تاثیر در زنان و مردان متفاوت است به گونه ای که نقش رسانه ها در گرایش زنان به ورزش همگانی بیشتر بوده است. با توجه به ظرفیت بالای رسانه ها در کشور می توان با برنامه ریزی درست در تلویزیون، رادیو و روزنامه ها گرایش مردم به ورزش همگانی را در کشور افزایش داد که در نهایت به سلامتی بیشتر عموم مردم منجر شود.
كلید واژه: آمادگی جسمانی، بابلسر، رسانه های گروهی، ورزش همگانی

توضیحات بیشتر