فایل ورد اثر حمايت اجتماعي (خانواده و سرپرست) بر فرسودگي شغلي کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان يزد: نقش واسطه اي تعارض کار- خانواده

لینک دانلود

فایل ورد اثر حمايت اجتماعي (خانواده و سرپرست) بر فرسودگي شغلي کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان يزد: نقش واسطه اي تعارض کار- خانواده دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر حمايت اجتماعي (خانواده و سرپرست) بر فرسودگي شغلي کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان يزد: نقش واسطه اي تعارض کار- خانواده کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر حمايت اجتماعي (خانواده و سرپرست) بر فرسودگي شغلي کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان يزد: نقش واسطه اي تعارض کار- خانواده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر حمايت اجتماعي (خانواده و سرپرست) بر فرسودگي شغلي کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان يزد: نقش واسطه اي تعارض کار- خانواده :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي كاربردي در مديريت ورزشي

تعداد صفحات :14

هدف این تحقیق بررسی تاثیر حمایت اجتماعی (خانواده و سرپرست) بر فرسودگی شغلی کارکنان با نقش واسطه ای تعارض کار- خانواده بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان یزد تشکیل می دادند (144 نفر) که از میان آنان با توجه به فرمول حجم نمونه، 105 نفر انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسش نامه های حمایت اجتماعی خانواده کینگ و همکاران (1995) و حمایت سرپرستی کاراسک و همکاران (1985)، پرسش نامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون (1981) و پرسش نامه محقق ساخته تعارض کار- خانواده که ترکیبی از چند پرسش نامه استاندارد بوده استفاده گردید. میزان پایایی پرسش نامه ها به روش آلفای کرونباخ به ترتیب 0.90، 0.82، 0.91 و 0.89 به دست آمد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار AMOS حاکی از روایی مطلوب پرسش نامه ها بود. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهایSPSS 19 و AMOS 22 انجام گرفت. روابط واسطه ای در الگوی پیشنهادی با استفاده از روش بوت استراپ آزموده شدند. یافته ها نشان دادند که الگوی پیشنهادی از برازش خوبی با داد ه ها برخوردار است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهند: حمایت اجتماعی خانواده و سرپرست با میانجی گری تعارض کار-خانواده می تواند بر فرسودگی شغلی کارکنان تاثیر داشته باشد. نتیجه نهایی این پژوهش آن است که به منظور جلوگیری از عوارض فرسودگی شغلی باید در جهت افزایش میزان حمایت های سرپرست و خانواده و کاهش تعارض کار-خانواده گام برداشت.
كلید واژه: حمایت خانواده، حمایت سرپرست، تعارض کار- خانواده، فرسودگی شغلی

توضیحات بیشتر