فایل ورد ارتباط جو سازماني و اعتماد سازماني با ميزان مشارکت کارکنان در تصميم گيري

لینک دانلود

فایل ورد ارتباط جو سازماني و اعتماد سازماني با ميزان مشارکت کارکنان در تصميم گيري دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارتباط جو سازماني و اعتماد سازماني با ميزان مشارکت کارکنان در تصميم گيري کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارتباط جو سازماني و اعتماد سازماني با ميزان مشارکت کارکنان در تصميم گيري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارتباط جو سازماني و اعتماد سازماني با ميزان مشارکت کارکنان در تصميم گيري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي كاربردي در مديريت ورزشي

تعداد صفحات :14

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط جو سازمانی و اعتماد سازمانی با میزان مشارکت در تصمیم گیری مدیران ورزش و جوانان استان اردبیل بود. روش تحقیق توصیفی ـ همبستگی بوده و جامعه آماری تحقیق به تعداد (n=70) نفر بود. که کل اعضای جامعه به عنوان نمونه انتخاب گردید. جهت گردآوری اطلاعات در زمینه جو سازمانی از پرسشنامه استاندارد شده (OCDQ) هالپین و کرافت با (a=0.84) و برای ارزیابی میزان اعتماد سازمانی مدیران از پرسش نامه الونن و می یرودیویس، پس از تعیین اعتبار صوری توسط متخصصان و اعتبار محتوایی با (a=0.89) محاسبه و تعیین شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد بین ابعاد اعتماد سازمانی (جانبی، عمودی، نهادی) و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد، بین ابعاد جو سازمانی (روحیه گروهی، صمیمیت، علاقه مندی، تاکید بر تولید p<0.01 و نفوذ و پویایی p<0.05 و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری رابطه معنی داری وجوددارد، همچنین بین اعتماد سازمانی با مشارکت کارکنان درتصمیم گیری مدیران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد p<0.01 نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که جو سازمانی و اعتماد سازمانی، توانایی پیش بینی مشارکت کارکنان در تصمیم گیری را دارند p<0.01 پیشنهاد می شودکه مسوولان اجرایی و مدیران سازمان به تمامی مولفه های جوسازمانی و اعتماد سازمانی توجه داشته باشند و سعی نمایندکه همه این عوامل را بهبود بخشند تا در کنار این عوامل شاهد تاثیرات مثبت این فرآیند برروی عملکرد نیروی انسانی و سازمان باشند.
كلید واژه: جو سازمانی، اعتماد سازمانی، مشارکت در تصمیم گیری، مدیران ورزش وجوانان

توضیحات بیشتر