فایل ورد بررسي تاثير خدمات ارائه شده بر ارزش ادراک شده، رضايت و وفاداري کاربران کتابخانه هاي عمومي کشور (مطالعه موردي: شهر رشت)

لینک دانلود

فایل ورد بررسي تاثير خدمات ارائه شده بر ارزش ادراک شده، رضايت و وفاداري کاربران کتابخانه هاي عمومي کشور (مطالعه موردي: شهر رشت) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثير خدمات ارائه شده بر ارزش ادراک شده، رضايت و وفاداري کاربران کتابخانه هاي عمومي کشور (مطالعه موردي: شهر رشت) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثير خدمات ارائه شده بر ارزش ادراک شده، رضايت و وفاداري کاربران کتابخانه هاي عمومي کشور (مطالعه موردي: شهر رشت)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير خدمات ارائه شده بر ارزش ادراک شده، رضايت و وفاداري کاربران کتابخانه هاي عمومي کشور (مطالعه موردي: شهر رشت) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه)

تعداد صفحات :17

هدف: مقاله حاضر درصدد بررسی تاثیر خدمات ارائه شده بر ارزش ادراک شده، رضایت و وفاداری کاربران کتابخانه های عمومی شهر رشت است.روش: پژوهش حاضر به روش پیمایشی از نوع همبستگی انجام شده است و از نظر هدف کاربردی و بر اساس ماهیت داده ها کمی به شمار می آید. از بررسی متون و پرسشنامه استاندارد بومی سازی شده برای گردآوری داده ها استفاده شد. پرسشنامه بین 450 نفر از کاربران کتابخانه های عمومی شهر رشت توزیع گردید و در نهایت 400 پرسشنامه بازگشت داده شد و برای تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. روایی محتوایی پرسشنامه توسط نه تن از متخصصان و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تاییدی به تایید رسید. پایایی ابزار نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد.یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ارزش ادراک شده کاربران از خدمات ارائه شده موجب ایجاد حس رضایت و در نتیجه وفاداری آن ها نسبت به حضور و بهره برداری مجدد از خدمات کتابخانه می شود. همچنین طبق یافته ها ارتباط مستقیم و معناداری بین ارزش ادراک شده و وفاداری کاربران مشاهده نگردید. ضمن اینکه رابطه مثبت خدمات شامل منابع الکترونیک، نشریات چاپی و محیط کتابخانه باارزش ادراک شده تایید شد اما معناداری ارتباط بین خدمات منابع الکترونیکی، نشریات چاپی و محیط کتابخانه با متغیر رضایت تایید نگردید. اصالت/ارزش: ارزش مقاله حاضر در نشان دادن اثر دسترس پذیرسازی منابع الکترویک و نشریات چاپی روی ارزش مند شدن کتابخانه در نظر مراجعه کنندگان است و بنابراین، پیشنهاد می شود که روی منابع روزآمد چون پیایندها و سریعا دسترس پذیر چون منابع دیجیتال بیشتر تاکید شود.
كلید واژه: خدمات ارائه شده، وفاداری کاربران، رضایت، ارزش ادراک شده، کتابخانه های عمومی، رشت

توضیحات بیشتر