فایل ورد رابطه ميان هوش معنوي کتابداران و کيفيت خدمات (مطالعه موردي: کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي)

لینک دانلود

فایل ورد رابطه ميان هوش معنوي کتابداران و کيفيت خدمات (مطالعه موردي: کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه ميان هوش معنوي کتابداران و کيفيت خدمات (مطالعه موردي: کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه ميان هوش معنوي کتابداران و کيفيت خدمات (مطالعه موردي: کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه ميان هوش معنوي کتابداران و کيفيت خدمات (مطالعه موردي: کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه)

تعداد صفحات :24

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه میان ابعاد هوش معنوی کتابداران و کیفیت خدمات در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی انجام پذیرفته است.روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را کتابداران و مراجعان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی تشکیل دادند که تعداد 46 نفرکتابدار و 384 نفر مراجعه کننده به شیوه نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه هوش معنوی آمرام و درایر و نیز پرسشنامه محقق ساخته کیفیت خدمات بود که پایایی و روایی آن مورد بررسی و تایید قرار گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش معنوی کتابداران و کیفیت خدمات آنها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. علاوه بر آن بین ابعاد هوش معنوی کتابداران شامل خوبی، جهت گیری درونی، معنا و مفهوم، حقیقت و صداقت و تمامیت و کلیت با کیفیت خدمات نیز رابطه مستقیم و معنی داری وجود داشت. اصالت/ارزش: ارزش مقاله حاضر در نشان دادن این نکته است که علیرغم اینکه هوش معنوی کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی پایین تر از حد متوسط بود ولی کیفیت خدمات آنها بیش از حد متوسط قرار داشت و بین این دو متغیر همبستگی مثبت و معنادار وجود داشت. بنابراین احتمالا می توان انتظار داشت با افزایش هوش معنوی، در کیفیت خدمات نیز تغییر مثبتی صورت بگیرد.
كلید واژه: هوش معنوی، کیفیت خدمات، کتابداران، کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

توضیحات بیشتر