فایل ورد ميزان کاربست مولفه هاي اعلاميه جهاني سازمان يونسکو درباره تنوع فرهنگي در بين کتابداران کتابخانه هاي عمومي استان اصفهان

لینک دانلود

فایل ورد ميزان کاربست مولفه هاي اعلاميه جهاني سازمان يونسکو درباره تنوع فرهنگي در بين کتابداران کتابخانه هاي عمومي استان اصفهان دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ميزان کاربست مولفه هاي اعلاميه جهاني سازمان يونسکو درباره تنوع فرهنگي در بين کتابداران کتابخانه هاي عمومي استان اصفهان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ميزان کاربست مولفه هاي اعلاميه جهاني سازمان يونسکو درباره تنوع فرهنگي در بين کتابداران کتابخانه هاي عمومي استان اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ميزان کاربست مولفه هاي اعلاميه جهاني سازمان يونسکو درباره تنوع فرهنگي در بين کتابداران کتابخانه هاي عمومي استان اصفهان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه)

تعداد صفحات :25

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین میزان کاربربست مولفه های اعلامیه جهانی سازمان یونسکو درباره تنوع فرهنگی در بین کتابداران کتابخانه های عمومی استان اصفهان بود.روش: روش پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان کتابخانه های عمومی تابع اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان (544 نفر) بود. به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه گیری کوکران استفاده و تعداد 110 نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مولفه های اقتباسی از اعلامیه جهانی یونسکو درباره تنوع فرهنگی با طیف لیکرت بود که روایی آن توسط استادان متخصص مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ 0.97 محاسبه گردید که موید پایایی ابزار است.یافته ها: نتایج نشان داد میزان کاربرد مولفه های اعلامیه جهانی سازمان یونسکو درباره تنوع فرهنگی در بین کتابداران کتابخانه های عمومی استان اصفهان کمتر از سطح متوسط است (2.88) و در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. از نظر کتابداران، بیشترین کاربرد مربوط به مولفه «پاسداری از تنوع زبانی انسان ها و حمایت از بیان، خلق، تولید و انتشار .....» و کمترین، مربوط به «ترویج تنوع فرهنگی در فضای مجازی و ....» بود. همچنین در خصوص میزان کاربرد مولفه های تنوع فرهنگی در کتابخانه های عمومی استان اصفهان از نظر ویژگی های جمعیت شناختی جنسیت، سن، و سابقه خدمت تفاوت معناداری مشاهده نشد ولی از نظر متغیر سطح تحصیلات و شهرستان محل خدمت، تفاوت معنادار بود.اصالت/ارزش: ارزش مقاله حاضر در نشان دادن این نکته است که از نظر کتابداران، کاربست مولفه های اعلامیه جهانی سازمانی یونسکو در کتابخانه های عمومی محل اشتغال آنها در حد مقبولی نیست و مولفه ای که بیش از بقیه رعایت می شود، پاسداری از و حرمت گذاری به تنوع زبانی افراد است.
كلید واژه: تنوع فرهنگی، کتابخانه های عمومی، کتابداران، منشور جهانی یونسکو، استان اصفهان

توضیحات بیشتر