فایل ورد عوامل موثر بر فرسودگي شغلي کتابداران شاغل در نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور

لینک دانلود

فایل ورد عوامل موثر بر فرسودگي شغلي کتابداران شاغل در نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد عوامل موثر بر فرسودگي شغلي کتابداران شاغل در نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد عوامل موثر بر فرسودگي شغلي کتابداران شاغل در نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد عوامل موثر بر فرسودگي شغلي کتابداران شاغل در نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه)

تعداد صفحات :32

هدف: هدف این پژوهش شناسایی فایل ورد عوامل موثر بر فرسودگي شغلي کتابداران شاغل در نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور است.روش: پژوهش حاضر با جهت گیری کاربردی، از نوع ترکیبی است و با روش پیمایش به دنبال اکتشاف و توصیف می باشد. جامعه آماری کلیه کتابداران شاغل در نهاد کتابخانه های عمومی کشور بودند. داده های پژوهش با روش های کیفی و کمی به دست آمد. برای گردآوری اطلاعات کیفی با 20 کتابدار با سابقه کار حداقل 5 سال مصاحبه شد و بر مبنای اطلاعات استخراج شده، پرسشنامه ای طراحی گردید. سپس از طریق ادارات کل استان ها به روش «نمونه گیری خودساخته» در اختیار کتابداران قرار گرفت و 400 پرسشنامه برای تحلیل نهایی انتخاب شد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ (0.93) محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی با روش مولفه های اصلی با چرخش واریماکس استفاده شد و عوامل موثر بر فرسودگی شغلی کتابداران استخراج گردید و مدل مفهومی ارائه شد. در نهایت عوامل استخراج شده اولویت بندی شدند. یافته ها: یافته های حاصل از پژوهش نشان داد 6 عامل بر فرسودگی شغلی کتابداران نهاد کتابخانه های عمومی کشور موثر هستند که به ترتیب اهمیت عبارتند از: عامل اقتصادی، عامل دولتی، عامل سازمانی ـ شغلی، عامل فردی، عامل فرهنگی ـ اجتماعی ـ خانوادگی و عامل مدیریتی و ارتباطی.اصالت/ارزش: ارزش این اثر به عوامل استخرج شده موثر بر فرسودگی شغلی از طریق روش ترکیبی است که نهاد کتابخانه های عمومی کشور می تواند با توجه به این عوامل، اقداماتی را به ترتیب اهمیت هر عامل، برای کاهش بار هر عامل در فرسودگی کتابداران انجام دهد.
كلید واژه: فرسودگی شغلی، نهاد کتابخانه های عمومی کشور، کتابداران، کتابخانه عمومی، تحلیل عاملی اکتشافی

توضیحات بیشتر