فایل ورد تحليل رفتارهاي اعتراض آميز مشتريان کتابخانه هاي عمومي استان لرستان: عوامل اثرگذار و پيامدها

لینک دانلود

فایل ورد تحليل رفتارهاي اعتراض آميز مشتريان کتابخانه هاي عمومي استان لرستان: عوامل اثرگذار و پيامدها دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليل رفتارهاي اعتراض آميز مشتريان کتابخانه هاي عمومي استان لرستان: عوامل اثرگذار و پيامدها کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليل رفتارهاي اعتراض آميز مشتريان کتابخانه هاي عمومي استان لرستان: عوامل اثرگذار و پيامدها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليل رفتارهاي اعتراض آميز مشتريان کتابخانه هاي عمومي استان لرستان: عوامل اثرگذار و پيامدها :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه)

تعداد صفحات :28

هدف: هدف این پژوهش مطالعه عوامل اثرگذار بر رفتارهای اعتراض آمیز مشتریان کتابخانه های عمومی استان لرستان است.روش: پژوهش حاضر به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه انجام شد. جامعه پژوهش شامل 27 هزار نفر از اعضای کتابخانه های عمومی استان لرستان است. تجزیه و تحلیل نهایی روی 302 پرسشنامه بازگشتی انجام شد. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدند. برای انجام تحلیل استنباطی از آزمون های آماری رگرسیون و همبستگی استفاده شد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که اسناد بیرونی (عواملی مثل نقص خدمات) با ضریب 0.30 بیش ترین تاثیر را بر خروج کاربران از دایره اعضای کتابخانه دارد. مولفه اهمیت خدمات از نظر مشتریان کتابخانه های عمومی با ضریب 0.13 دومین عامل اثرگذار بر خروج است. مزایای اجتماعی و احتمال موفقیت به ترتیب با ضرایب 0.12 و 0.10 بیش ترین تاثیر را بر اعتراض شفاهی مستقیم دارند. همچنین احتمال موفقیت با ضریب 0.31 بیش ترین تاثیر را بر اعتراض شفاهی غیرمستقیم دارد.اصالت/ارزش: اعتراض بازخورد ارزشمندی است که می تواند به مدیران در شناسایی و حل مشکلات، ارتقاء کیفیت خدمات کتابخانه ها و برآورده ساختن خواسته های کاربران کمک کند. این پژوهش آغازگر راهی برای مطالعه رفتار اعتراض آمیز مشتریان کتابخانه های عمومی کشور است.
كلید واژه: رفتار اعتراض آمیز، کتابخانه های عمومی، مراجعان، لرستان

توضیحات بیشتر