فایل ورد بررسي اثر حلال هاي آلي بر پارامترهاي فيزيولوژيک افراد مواجهه يافته در يک صنعت

لینک دانلود

فایل ورد بررسي اثر حلال هاي آلي بر پارامترهاي فيزيولوژيک افراد مواجهه يافته در يک صنعت دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثر حلال هاي آلي بر پارامترهاي فيزيولوژيک افراد مواجهه يافته در يک صنعت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثر حلال هاي آلي بر پارامترهاي فيزيولوژيک افراد مواجهه يافته در يک صنعت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر حلال هاي آلي بر پارامترهاي فيزيولوژيک افراد مواجهه يافته در يک صنعت :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي بهداشت حرفه اي

تعداد صفحات :6

مقدمه: حلال های آلی یکی از شایعترین مواجهات شیمیایی محیط کار هستند و برخی از آنها از نظر بهداشتی برای انسان سمی هستند. هدف از مطالعه حاضر تعیین اثر حلال های آلی بر پارامترهای فیزیولوژیک افراد مواجهه یافته در یک صنعت بود.روش بررسی: این مطالعه توصیفی – تحلیلی و از نظر زمانی مقطعی بود که بر روی 50 نفر از کارگران شاغل در صنعت لوازم خانگی انجام شد. داده های مورد نیاز در 3 مرحله جمع آوری گردید: 1) از طریق مشاهده و مصاحبه 2) بررسی پرونده معاینات دوره ای کارگران3) سنجش غلظت BTEX ها. تجزیه و تحلیل آمار توصیفی و تحلیلی با نرم افزار آماری SPSS نسخه 20 انجام شد.یافته ها: طبق نتایج به دست آمده میانگین پارامترهای اسپیرومتری در گروه مواجهه یافته (%89.62±10.53 = FEV 1) پایین تر از گروه مواجهه نیافته (%97.32±8.92 = FEV 1) بود. در حالی که میانگین آنزیم های کبدی در گروه کارگران مواجهه یافته (29.56±9.49 = SGOT و 38.67±17.5= SGPT) بالاتر از گروه مواجهه نیافته (17.5±6.38 = SGOT و 21.11±81 U/L = SGPT) بود.نتیجه گیری: مواجهه با BTEX ها در دراز مدت منجر به کاهش ظرفیت تنفسی و افزایش آنزیم های کبدی می شود. بنابراین با کنترل های مهندسی و مدیریتی مناسب و معاینات دوره ای از بروز چنین مشکلاتی در کارگران می توان پیشگیری نمود.
كلید واژه: حلال آلی، مواجهه، اسپیرومتری، آنزیم کبدی، ترکیبات آلی فرار

توضیحات بیشتر